Få tjek på reglerne

Studerende, der er/bliver kronisk syge eller alvorligt syge under deres studietid, kan søge om ekstra hjælp til at komme gennem studierne.

Ekstra SU-klip

Forlænger du din studietid på grund af nyopstået eller forværret kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om ekstra SU-klip for den periode, du er forsinket.

Dokumentation fra din læge, for den periode du ikke har været fuldt studieaktiv, er i den forbindelse et krav.

Kontakt dit lokale stipendiekontor på uddannelsesstedet eller klik ind på su.dk.

Sygedagpenge til studerende

Du kan have ret til sygedagpenge eller løn fra din arbejdsgiver i op til 30 kalenderdage, hvis du har været ansat uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer.

Du kan søge sygedagpenge fra kommunen hvis:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.
 • Du er syg under en lønnet praktik.

Tjek hvad du er berettiget til i dit ansættelsesbrev eller overenskomst.

Sygedagpenge bliver beregnet på baggrund af den indtægt, du har mistet, og kan ydes samtidig med SU.

Er du startet på uddannelsen, før du blev sygemeldt, kan du som hovedregel fortsætte uddannelsen i ubegrænset omfang. Du skal dog kunne fortsætte din sygebehandling, så du ikke forlænger din sygeperiode. Log ind på borger.dk og find jobcentret i din kommune.

Revalidering

Du kan komme i betragtning til revalidering, hvis du af fysiske, psykiske eller sociale årsager har begrænsninger i din arbejdsevne.

Kommunen laver en vurdering af din arbejdsevne og godkender din uddannelsesplan.

Støtten er et tilskud til dine uddannelsesmæssige udgifter, såsom bøger og transport og/eller revalideringsydelse, der erstatter SU’en. Revalidering søges hos jobcentret.

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en ordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Du kan fx få:

 • Sekretærhjælp
 • Læseunderstøttende hjælpemidler
 • Ergonomisk arbejdsplads eller
 • En støtteperson eller faglig støttelærer

Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted.

Læs mere om SPS her.

 

Reglerne for støtte til studerende, der skal være forældre, er ikke lige lette at gennemskue. Derfor får du her en gennemgang af de forskellige muligheder. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

SU-fødselsklip

Skal du være forælder, mens du går på en videregående uddannelse, kan du få tillagt 9 ekstra SU-klip. Du skal derfor ikke søge om orlov fra studiet i forbindelse med barsel, da du så vil miste dine rettigheder i SU-systemet.

Enlig forsørger

Er du enlig forsørger, vil du kunne få op til 12 ekstra SU-klip.

Hver forælder kan overføre op til tre måneder fødselsstøtte til barnets anden forælder, hvis begge forældre:

 • Er godkendt til fødselsstøtte efter de regler, der trådte i kraft 1. august 2022
 • Går på en uddannelse, der er godkendt til SU (uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse)
 • Er registret som forælder til barnet i CPR-registret

Kontakt SU-medarbejderne på dit uddannelsessted for vejledning om udbetalingen. Ansøgning om fødselsklip indgives på minSU. SU udbetales forud og tidligst fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget.

Obs: SU-fødselsklip ydes til en specifik uddannelse – hvis du afslutter eller afbryder uddannelsen, bortfalder de fødselsklip, du ikke har brugt. Du kan dog søge igen, hvis du skifter til en anden uddannelse.

SU-lån

Forsørgere kan, sammen med SU og studielån eller slutlån, optage et supplerende studielån. Det ekstra studielån kan ikke udbetales samtidig med ekstra SU i forbindelse med fødsel.

Tillægsstipendium

Er du enlig forsørger eller samboende forældre, hvor I begge modtager SU, har du/I mulighed for at få et tillægsstipendium til SU.

Bemærk, at tillægsstipendiet ikke kan udbetales samtidig med ekstra klip i forbindelse med fødsel.

Barselsdagpenge

Du har ret til barselsdagpenge under én af følgende omstændigheder:

 1. Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven. Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 2. Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke gik på barsel.
 3. Du inden for den seneste måned før fødslen har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Her er der ingen krav om A-kasseindmelding.
 4. Du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed efter fødslen, men inden for den almindelige barselsorlov (46 uger efter fødslen).
  Du har i dette tilfælde ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor du er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse og altså ville have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du havde fået barn.
 5. Du er elev i lønnet praktik på en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.
  Du skal være opmærksom på, at du, hvis du modtager barselsdagpenge på grundlag af lønnet praktik, fortsat vil være berettiget til dagpenge efter praktikperiodens ophør.

Bemærk, at du godt kan modtage SU og barselsdagpenge samtidig. En undtagelse herfra er, hvis du har opnået retten til barselsdagpenge på grundlag af en praktikløn.

Vær dog opmærksom på dit fribeløb, som i øvrigt forhøjes, når du bliver forsørger.

Nyuddannede

Begynder barselsperioden mere end 1 måned efter, du har afsluttet din uddannelse, har du kun mulighed for at få barselsdagpenge, hvis du er indmeldt i en A-kasse.

Husk at tilmelde dig A-kassen senest 14 dage efter endt uddannelse.

Bliver du studentermedlem senest 12 måneder før endt uddannelse, kan du undgå karensperioden på 5 uger. Bemærk, at selvom du allerede er indmeldt som studerende i A-kassen, skal du kontakte A-kassen og ændre status til nyuddannet.

Selvom du vil kunne få barselsdagpenge, hvis barselsperioden begynder inden 1 måned efter, uddannelsen er afsluttet, skal du være opmærksom på, at du kun har mulighed for arbejdsløshedsdagpenge efter endt barsel ved indmeldelse i en A-kasse, som nævnt ovenfor.

Opfylder du ikke kravene og har dermed ikke ret til barselsdagpenge, kan du søge kommunen om kontanthjælp i barselsperioden. Det kræver dog, at du ikke har formue eller kan forsørges af en ægtefælle.

Børnebidrag

Forældre har pligt til at forsørge deres børn. En forælder, der ikke bor sammen med barnet, skal derfor betale børnebidrag til den, der forsørger barnet.

Hvis et bidrag, som Familieretshuset har truffet en afgørelse om, ikke er betalt til det aftalte tidspunkt, og du selv har forsøgt at få det udbetalt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale det på forskud.

Ordningen hedder forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen (også kaldet børnechecken) udbetales automatisk til børnefamilier.

Ydelsen er inddelt i takster, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb pr. barn, og beløbet udbetales som udgangspunkt til moren.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Under visse praktik- og skoleperioder er det muligt at søge supplerende børnetilskud. I nogen tilfælde kan du som studerende få særligt børnetilskud til uddannelsessøgende.

Tilskuddet er indkomstafhængigt og udbetales kun efter ansøgning til Udbetaling Danmark.

Børnetilskud til enlige

Ordinært børnetilskud kan søges, hvis du er reelt enlig. Det vil sige, at du ikke må leve i et ægteskabslignende forhold.

Tilskuddet udbetales kvartalsvist og kun efter ansøgning til Udbetaling Danmark.

Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes når den, der har forældremyndigheden over et eller flere børn, får udbetalt ordinært børnetilskud som enlig forsørger.

Der udbetales kun et ekstra børnetilskud, uanset om der er flere børn. Tilskuddet udbetales kvartalsvist og kun ved ansøgning.

Læs mere om SU-reglerne og barsel her

 

Som studerende har du i visse tilfælde mulighed for at søge om andre sociale ydelser end SU. Har du fx brugt alle dine SU-klip, ændrer dine personlige forhold sig eller har du krav på et handicaptillæg? Bliv klogere på dine muligheder herunder.

Kontanthjælp

Studerende kan som hovedregel ikke få kontanthjælp – altså økonomisk hjælp fra kommunen.

Der findes dog nogle undtagelser, som giver dig mulighed for at søge:

 1. Du er på grund af sygdom afskåret fra at tage et arbejde og har ikke andre indkomstmuligheder, herunder SU og slutlån.
 2. Du har på grund af skilsmisse mistet dit forsørgelsesgrundlag og er ikke berettiget til SU eller slutlån.
 3. Du er ikke berettiget til SU eller slutlån og har i stedet forsørget dig selv via fuldtidsarbejde, og du bliver så arbejdsløs.
 4. Du er under revalidering, deltager i undervisning som led i aktivering, modtager uddannelsesgodtgørelse eller lignende.

Se bekendtgørelsen her.

Hjælp under orlov

Har du orlov fra studiet, kan du kun få kontanthjælp, hvis du ikke har SU-klip eller slutlån tilbage.

Hjælp ved afslutning af studiet

Når du har afsluttet din uddannelse, kan du, hvis du ikke har andre forsørgelsesmuligheder, få kontanthjælp frem til du får din første løn eller din første dagpengeudbetaling fra A-kassen.

Kontanthjælpen vil i nogle tilfælde være tilbagebetalingspligtig. Nogle kommuner vil vælge at sende dig i aktivering i karensperioden.

Sørger du for at melde dig ind i A-kassen 12 måneder før, din uddannelse stopper, undgår du karensperioden og kan overgå direkte til dagpenge.

Melder du dig ud af studiet uden at afslutte uddannelsen, og har du ikke andre indtægter eller formue, kan du også søge om kontanthjælp.

Økonomisk hjælp til enkeltudgifter

Aktivloven giver mulighed for at søge hjælp i særlige tilfælde, hvor du ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgifterne. Fx kan du få hjælp til:

 1. Udgifter til sygebehandling, psykolog, medicin, tandbehandling eller lignende. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
 2. Flytning, som forbedrer ansøgerens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes til en bolig med lavere boligudgift.
 3. Udøvelse af samvær med egne børn under 18 år.

Handicaptillæg

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der forhindrer dig i at have et arbejde ved siden af studiet, har du mulighed for at søge om handicaptillæg.

Tillægget søges gennem minSU og gives som et supplement til den ordinære SU.

Lægeligt skal du kunne dokumentere din funktionsnedsættelse.

Læs mere:

 

Alt efter din problemstilling og hvad du søger hjælp til, findes der en række tilbud, du kan benytte dig af. Se listen herunder.

 

Studietvivl

Studievalg

 

Færdiggør studiet

Bogstøtten

 

Angst

Slip Angsten

Angstforeningen

 

Ensomhed

Ventilen

 

Depression

Depressionsforeningen

Bogstøtten

 

Selvværd

Bogstøtten

 

Forældre

Bedre Psykiatri

 

Tab og sorg

Børn, Unge og Sorg

 

SU og lån

SU

Dansk Studiefond

 

Flytte hjemmefra

BoSelv app

 

Sygdom

SU

 

Barsel

Mødrehjælpen

 

Andre sociale ydelser

SR-bistand

Sammenslutningen af Unge med Handicap

 

Grønlandske studerende

SUMUT - Det grønlandske hus København

Det grønlandske hus Aalborg

Det grønlandske hus Aarhus

 

BRUS - Gratis professionel rådgivning til dig, som vokser op i familier med rusmiddelproblemer

projektbrus.dk

 

Andre relevante tilbud for dig

Telefonrådgivning

Hvis du har spørgsmål om SU, barsel, sygdom eller andre socialfaglige emner, så kan du med fordel benytte vores gratis telefonrådgivning.