Studenterrådgivningen har til opgave at yde gratis rådgivning og korttidsterapi til studerende på videregående uddannelser. Derudover tilbyder vi Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser, der er indskrevet på CBS, DTU, ITU og KU, samt opkvalificering af støttegivere for studerende med psykiske funktionsnedsættelser.

Når du søger hjælp hos Studenterrådgivningen, betyder det, at du indvilliger i, at dine data bliver behandlet hos os.FAQ

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke, litra b om kontraktforhold, litra c om retlige forpligtelser, samt litra e om udførelsen af en opgave i samfundets interesse.
  • Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke, litra g om væsentlige samfundsmæssige interesser, samt litra f om at retskrav kan fastlægges.

SRG’s retlige forpligtigelse følger af:

  • Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, BEK nr 567 af 19/05/2017
  • Finansloven § 19.35.24
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), Lovbekendtgørelse nr. 1507 af 7. december 2022
  • Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen), BEK nr. 1005 af 23. juni 2022

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger, for eksempel navn og kontaktinformationer
  • Følsomme/særlige oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1 i persondataforordningen, for eksempel om helbred, religiøse eller filosofiske overbevisninger, seksuelle forhold eller orientering. SRG behandler kun følsomme oplysninger om dig, når du selv giver os disse oplysninger.

Derudover behandler vi dit CPR nummer for at identificere dig i vores journalsystem. Vi fører journal over dit rådgivningsforløb for dels at kunne give dig den bedst mulige hjælp og dels for som organisation at opbygge viden, der sætter os i stand til at kvalificere indsatser, der styrker studerendes trivsel i samfundet.

I forbindelse med vores korttidstilbud med individuelle samtaler bruger vi Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er at tilpasse rådgivningen til netop dig, så du får den bedst mulige hjælp. Det er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til professionelle rådgivere. FIT består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Hver gang du møder til samtale i Studenterrådgivningen, udfylder du skemaerne og har en dialog herom med din rådgiver. Udover at tilpasse rådgivningen til dig bruger rådgiveren feedbacken til at udvikle sin praksis.

Medarbejdere hos SRG har tavshedspligt. SRG udleverer derfor ikke oplysninger om dig, medmindre der foreligger en retlig forpligtigelse, eller du har samtykket til det. Det kan f.eks. være samtykke til, at dine forældre eller anden kontaktperson må ringe ind og få oplysninger om dit forløb.

SRG er retsligt forpligtet til videregive oplysninger til følgende institutioner: Rigsarkivet i forbindelse med den periodiske aflevering af arkiver med journaler, sager mv., kommuner i forbindelse med en underretning, politiet i forbindelse med en studerende, der kan være til fare for sig selv eller andre.

Modtager du SPS, vil SRG hvert år i maj og november søge Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet om, at din bevilling fortsætter det efterfølgende semester. Ansøgningen indeholder dine kontaktoplysninger og oplysninger om årsagen til, at du modtager SPS-støtte.

SRG overfører ikke dine personoplysninger til 3. lande.

Dine personoplysninger kommer fra dig selv, når du registrerer dig hos os i forbindelse med et af vores tilbud eller information, som du giver os i forbindelse med dit forløb. SRG indsamler ikke personoplysninger om dig.

Når du afslutter dit forløb i Studenterrådgivningen, bliver dine data slettet efter reglerne om opbevaring af journaler, som fremgår af bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, BEK nr. 1225 af 08/06/2021, § 35. Det betyder, at vi er forpligtiget til at gemme din journal i 5 år, hvis du har været i forløb hos en psykolog. Har du været i forløb hos en af vores socialrådgivere, har du mulighed for at få anonymiseret dine data umiddelbart efter afslutning af dit forløb. Hvis du ikke gør brug af denne mulighed, gemmer vi dine data i 5 år, hvorefter vi sletter dem.

Dine FIT-data (se evt. afsnit om Hvilke data registrerer vi om dig? for forklaring på FIT)er pseudonymiseret, dvs. at du kun kan identificeres ved at koble data i FIT med data fra journalsystemet. De indgår på overordnet niveau som opfølgningsdata til dokumentation for effekten af FIT som metode og til udvikling af rådgivernes praksis.

Hvis du har modtaget SPS-rådgivning, skal vi pga. kontraktlige forpligtelser over for Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet gemme dine oplysninger, så længe kontrakten er gældende.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, dvs. at du kan anmode om at få data udleveret, og du kan anmode om, at vi videregiver personoplysninger til en anden databehandler.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

Som en del af rådgivningen er det muligt, at du i dit forløb bliver spurgt om, hvorvidt du vil give samtykke til, at din rådgiver video- eller lydoptager en eller flere af jeres samtaler. Det gør vi, fordi vi bruger det til at udvikle vores rådgivningspraksis. Det er frivilligt, om du giver samtykke. Hvis du siger ja, bruger din rådgiver efterfølgende optagelsen til at få feedback og sparring fra resten af rådgivergruppen i Studenterrådgivningen og eventuelt fra en ekstern supervisor. Både rådgivergruppe og supervisor har tavshedspligt.

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Kontakt os

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af persondata. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er, at indkomne henvendelser/sager er behandlet og håndteret inden for to måneder, fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores uafhængige databeskyttelsesrådgiver (DPO) Susanne Ketill Groth fra DPO-tjenesten, , telefon: 9351 1465

Hvis du ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet.