Forebyggelse af mistrivsel

Vores afdeling for Udvikling og Forebyggelse samarbejder med uddannelsesinstitutionerne. Vi understøtter arbejdet med et godt studiemiljø samt social og faglig integration på studierne.

Du kan læse mere om vores tilbud herunder. Vi kan med udgangspunkt i disse initiativer tilbyde din institution en skræddersyet løsning.

 • Studietjek

  Et Studietjek er en problem-analyse workshop, der er målrettet at få afdækket årsager og behov for mistrivsel og -frafald inden for et specifikt studie - vurderet fra flere perspektiver.

  Hvad er det, og hvem er det for?

  Processen er en 4 timers workshop, der er procesledet af os, og som fører til afdækning af indsatser, der skal forfølges på uddannelsesniveau. Deltagerkredsen består af ledelse (med beslutningskompetence til at iværksætte efterfølgende tiltag), 4-5 undervisere og ca. 4-6 studerende samt eventuelt studievejleder.

  Forberedelse, levering og opfølgning

  Som forarbejde har vi, på baggrund af relevante studiemiljøundersøgelser, frafaldsstatistikker, mødereferater, mm., identificeret temaer, som workshoppen skal beskæftige sig med. Som opfølgning holder vi et (telefon)møde med ledelsesrepræsentanten, hvor vi giver vores efter-refleksioner og spørger til jeres. På baggrund af alt dette, laver vi en indstilling til indsatser.

  Udbytte

  Gennem diskussion og samskabelse, får I som uddannelsesinstitution kortlagt de faktorer, som påvirker jeres studerendes trivsel og frafald. Det primære resultat er, at I vil få tydeliggjort hvilke indsatser, I skal igangsætte – som sekundært udbytte vil workshoppen skabe grundlaget for en bedre dialog mellem studerende og ledelse.

 • Mindset interventioner

  Forskningsbaserede gruppe-interventioner, som fokuserer på jeres studiekultur, hjælper studerende med at gøre op med de almene misforståelser, som studerende gør sig i en præstations- og 0-fejls -kultur.

  Hvad er det, og hvem er det for?

  Interventionerne køres i tre faser: 1) De studerende præsenteres for typiske udfordringer af ældre studerende, der ”viser veje” til at håndtere dem. 2) De studerende reflekterer derefter individuelt over det genkendelige i præsentationerne. 3) Til slut formidler de studerende selv anbefalinger til kommende studerende. Alt dette er, i skjul, selve interventionen af de studerendes egen fortælling og trivsel. Det er afgørende, at interventionen består af indirekte, skjulte indsatser: Man fortæller altså ikke de studerende, at de nu udsættes for en intervention, der vil føre til højere trivsel og faglighed, fordi det kan blive oplevet som kontrollerende og skabe modstand. Dette har vist sig at have høj relevans for alle studerende, der kæmper med perfekthedsidealer og er på vej til at udvikle uhensigtsmæssige studiestrategier, såsom overdreven perfektionisme, ”impostor syndrom” eller overspringshandlinger.

  Lille indsats – stor effekt

  ”Mindset Interventionerne” stammer fra amerikansk uddannelsesforskning fra Stanford University, som har påvist en stor effekt af relativt korte indsatser (max 1 time). Interventionerne skal skræddersyes til en uddannelseskontekst og fokuserer på en forandring af de studerendes personlige oplevelse og fortælling af sig selv på uddannelsen. SRG designer og leverer interventionerne i tæt samarbejde med Stanford University for at sikre kvalitet og effekt.

  Udbytte

  På kort og lang sigt har interventionerne vist at have varige virkninger på studerendes integration og fastholdelse på studiet - fordi de bygges ud fra jeres studiekultur, -struktur og -miljø, og fordi de rammer noget så fundamentalt som den studerendes fortælling af sig selv på studiet.

 • Peer-2-peer

  Styrkelse af jeres mentor-ordninger. SRG underviser frivillige og tutorer i, hvad der typisk er svært for mange nye studerende på videregående uddannelser. SRG klæder de ældre, ressourcestærke studerende på til at hjælpe de udsatte og sårbare studerende.

  Hvad er det, og hvem er det for?

  Vi tilbyder både enkeltsessioner af 3-4 timers workshop (afhængig af størrelse på gruppen) + forløb af 3-4 seancer til grupper af frivillige, hvad enten de er nye eller erfarne i rollen som mentorer. Workshoppen består af tre temaer: Første del af workshoppen handler om, hvad der kan føre til stress og mistrivsel hos studerende, og om forskellige reaktioner fra de studerende. Hernæst vil der være fokus på, hvilken indflydelse studiekulturen har for trivsel, og sidste del handler om mentorens rolle, rammesætning, ansvar og grænser.

  Ydermere tilbyder vi supervision til mentorerne, hvor der skabes et rum for refleksion over de erfaringer mentorerne har gjort sig, samt inspiration og ideer til løsninger på de udfordringer som mentorerne oplever.

  Udbytte

  Gennem Studenterrådgivningens peer-2-peer indsatser får I struktureret, løftet og støttet jeres mentorer på jeres uddannelse. Og gennem styrkede mentor-ordninger, vil I kunne gribe - særligt nye - studerende både socialt og fagligt, og forebygge frafald.

  Deltagelse

  Vi har et minimum deltagerantal på 10 og max 50.

 • Signatur-workshops

  SRG afholder workshops, som indeholder viden, samskabelse og værktøjer inden for håndtering af udvalgte psykologiske og studie-relaterede problemstillinger for jeres studerende og/eller medarbejdere.

  Hvad er det, og hvem er det for?

  SRGs workshops er udledt af Studenterrådgivningens mange års kliniske praksis. Data herfra har givet SRG anledning til at fordybe sig i nedenstående, grundlæggende ekspertise-områder. Workshops’ne skal dog altid skræddersyes til jeres specifikke kontekst, ønsker og behov.

  Ekspertise-områder

  • Studiestress
  • Eksamens- og præstationsangst
  • Perfektionisme
  • Ensomhed og social integration
  • Præstations og nulfejls –kultur

  Udbytte

  Viden, værktøjer, resultater. SRG designer altid undervisningsforløb med fokus på, at I som deltagere vil gå derfra med: 1) Ny viden om det udvalgte emne. 2) Håndgribelige og let-anvendelige værktøjer til egen brug. 3) De bedst mulige betingelser til at kunne ændre adfærd og skabe resultater i hverdagen.

 • Underviser-workshop: Styrk fællesskabet

  Vil du skabe mere deltagelse i din undervisning? Og være med til at bekæmpe ensomhed og højne trivsel og læring blandt dine studerende?

  Ensomhed påvirker de studerendes trivsel negativt og svækker derfor den faglige kapacitet og deltagelse i undervisningen. Samtidig er studerende, der føler sig ensomme, i særlig høj risiko for at droppe ud. Og i lyset af corona-krisen er det nødvendigt med en indsats, der indtænker den forestående genåbning.

  Derfor udbyder vi i samarbejde med Ventilen en gratis workshop, hvor vi fokuserer på din undervisning.

  Workshoppen styrker dine forudsætninger for at arbejde aktivt med at skabe inkluderende fællesskaber og bekæmpe ensomhed.

  Derudover understøtter workshoppen:

  • stærk kontakt både til studerende og mellem studerende
  • engagement og aktivitet i undervisningen
  • sammenhængskraft i studiegrupper
  • forebyggelse af mistrivsel i form af ensomhed og svækket tilhørsforhold til studiet

  Læs mere om, hvordan du deltager og alt det praktiske her.

Vi vil gerne tale med dig og give et uforpligtende, skræddersyet tilbud. Så hvis du vil høre mere om vores initiativer og priser, kan du kontakte vores afdeling for Udvikling og forebyggelse.

Hvis du er studievejleder, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her, eller du kan downloade vores booklets om eksamen, gruppearbejde, bekymring og arbejdsproces her.

Afdelingsleder

Jesper Madsen

+45 21 89 69 35

jma@srg.dk

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere